Havenzaken

 

 

Beste leden van Maas en Roer

 

We hebben een prachtige haven. Afgelopen jaren is er veel werk gestoken in het opknappen van de steigers en er wordt momenteel druk gewerkt om voor het seizoen de nieuwe sanitaire voorzieningen in onze haven operationeel te hebben. Met man en macht proberen we de haven en het haventerrein te laten aansluiten bij de huidige tijd.

 

Het afgelopen jaar viel op dat we op onze steigers amper veiligheidsvoorzieningen hebben. We beschikken over een reddingsboei bij de kraan, de steigers liggen er goed en degelijk bij en we hebben natuurlijk schuin oplopende wal waardoor bij het te water raken iemand moet zorgen de kant te bereiken om zichzelf in veiligheid te brengen.

 

Afgelopen maanden heeft dit punt onafgebroken op de agenda van de bestuursvergaderingen gestaan om te zorgen dat we ook investeren in technische veiligheid rondom het water in onze haven. Resulterende in het feit dat we met een plan bezig zijn om steigers uit te rusten met een reddingsboei en brandblusser en een aantal reddingstrappen in onze haven zodat we ons veilig in onze haven kunnen blijven bewegen.


We zullen u verder op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

 

Zoals op de ALV werd aangegeven, onder andere door aanwezige leden, neemt het aantal oudere leden toe en zijn er onder ons mensen die slecht ter been zijn.

Het wordt dan ook voor sommigen haast onmogelijk de gang te maken van de parkeerplaats naar de westzijde van de haven. Op de westzijde is het namelijk niet toegestaan te parkeren. Er is alleen een mogelijkheid om te laden en lossen.

 

Daarom is door het bestuur besloten een aantal parkeerplaatsen ter beschikking te stellen voor mensen die dermate slecht ter been zijn of vanwege ziekte niet zonder slag of stoot meer bij hun boot kunnen komen.


Deze parkeerplaatsen worden gesitueerd op de westzijde nabij de N steiger. Toestemming om van deze parkeergelegenheid gebruikt te maken, zal enkel op aanvraag en na weging worden gegeven. Leden die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich melden door een email te sturen naar het e-mailadres
haven@maasenroer.nl met een motivatie.

 

We hopen hiermee recht te doen aan oudere leden van onze vereniging met een ligplaats zodat ook zij nog van vele mooie watersport seizoenen kunnen genieten.

 

De ondergrond voor de jollen aan de oostkant van onze haven wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt. Door de hoge stand van de Maas is het niet mogelijk deze werkzaamheden voor aanvang van het nieuwe seizoen af te ronden. Tot de werkzaamheden aan de oostzijde zijn afgerond zullen de jollen op het gras worden geplaatst. Ook komt aan de oostzijde een nieuwe drijvende steiger. Ook die zal waarschijnlijk op 1 april nog niet klaar zijn. Maar er wordt hard aan gewerkt die zo snel mogelijk operationeel te hebben.

 

Nu ook weer het voorjaar begint en er weer boten te water zullen gaan op korte termijn, is het wellicht nog goed even over de afspuitplaats te beginnen. Voor een aantal boten die op de oever bij de kleine kraan liggen is het niet prettig dat er soms vuil en rommel op hun boten terecht komt. Daarom gaan we de hekken die er staan indien nodig uitbreiden en van een stevig, waterafstotend zeil voorzien zodat er zo min mogelijk kans is dat deze boten besmeurd raken tijdens het afspuiten. Wilt u aan deze boten denken bij het afspuiten? Wel de vraag om ook even na het afspuiten (mede belangrijk voor het najaar) de afspuitplaats zelf schoon te spuiten zodat er geen rommel blijft liggen voor de volgende of aan het einde van de werkdag voor Hans.

 

 

Maurits Straus

Havenmanager

 

 

 

Hafenangelegenheiten

 

Liebe Mitglieder von Maas en Roer

 

Wir haben einen schönen Hafen. In den letzten Jahren wurde viel an der Sanierung der Stege gearbeitet und es gibt derzeit noch viel zu tun, damit die neuen Sanitäranlagen für die Saison in Betrieb genommen werden können. Mit viel Aufwand und Energie arbeiten wir daran, dass der Hafen und das Hafengelände den Anschluss an die heutige Zeit behalten.

 

Im letzten Jahr fiel auf, dass wir kaum Sicherheitseinrichtungen auf den Stegen haben. Wir haben einen Rettungsring beim Kran, die Stege liegen gut und fest und wir haben ein natürlich abfallendes Ufer, so dass man, wenn man ins Wasser fällt, das Ufer erreichen muss um sich in Sicherheit zu bringen.

 

In den letzten Monaten stand dieser Punkt kontinuierlich auf der Tagesordnung der Vorstandssitzungen, um sicherzustellen, dass wir auch in die technische Sicherheit rund um das Wasser in unserem Hafen investieren müssen. Daraus ergab sich, dass wir an einem Plan arbeiten, die Stege in unserem Hafen mit Rettungsringen, einem Feuerlöscher und einer Reihe von Rettungstreppen auszurüsten, damit wir uns dadurch sicher in unserem Hafen bewegen können.


Wir werden Sie weiter über diese Entwicklungen informieren.

 

Wie auf der ALV von einigen anwesenden Mitgliedern angeführt, nimmt die Anzahl älterer Mitglieder zu und es gibt bei uns Menschen, die nicht gut gehen können.

Für einige ist es daher sehr anstrengend, vom Parkplatz bis zur Westseite des Hafens zu laufen. Auf der Westseite ist das Parken nämlich nicht erlaubt. Es gibt nur die Möglichkeit zum Be- und Entladen.

 

Deshalb hat der Vorstand beschlossen, einige Parkplätze bereit zu stellen für Personen, die schlecht auf den Beinen sind oder die aufgrund von Krankheit schlecht zum Boot kommen können.


Diese Parkplätze werden auf der Westseite in der Nähe von Steg N errichtet. Die Erlaubnis zur Nutzung der Parkplätze wird auf Anfrage und nach Abwägung erteilt. Mitglieder, die dies nutzen möchten, sollen sich bitte per E-Mail an haven@maasenroer.nl wenden und die Nutzung des Parkplatzes begründen.

 

Wir hoffen, dass wir hierdurch älteren Mitgliedern mit Liegeplätzen in unserem Verein gerecht werden, damit sie noch viele schöne Wassersport Saisons genießen können.

 

Der Boden für die Jollen an der Ostseite des Hafens soll mit einer neuen Asphaltschicht ausgestattet werden. Aufgrund des hohen Wasserstands der Maas ist es nicht möglich, diese Arbeiten vor Beginn der neuen Saison abzuschließen. Bis zum Abschluss der Arbeiten werden die Jollen auf dem Rasen abgestellt. An der Ostseite wird auch ein neuer Schwimmsteg gebaut. Auch dieser wird wahrscheinlich nicht am 1. April fertig sein. Aber wir arbeiten hart daran, damit er so schnell wie möglich fertig gestellt wird.

 

Nun, da der Frühling bald kommt und die Boote wieder schnell zu Wasser gehen sollen, ist es sinnvoll auch über den Waschplatz zu reden. Für einige Boote, die am Ufer beim kleinen Kran liegen, ist es nicht angenehm, wenn der Schmutz auf ihren Booten landet. Deshalb werden wir die Zäune, die dort sind, wenn nötig erweitern und mit einer robusten, wasserabweisenden Plane ausstatten, so dass es kaum noch Möglichkeiten gibt, dass diese Boote beim Absprühen beschmutzt werden. Bitte denken Sie beim Absprühen an diese Boote. Ebenso ist es auch wichtig, dass der Waschplatz nach dem Absprühen gereinigt wird (gilt auch im Herbst), damit kein Dreck für die folgenden Boote und für Hans am Feierabend liegen bleibt.

 

Maurits Straus

Hafenmanager