Afgelopen najaar is er bij een kajuitboot die door onze havenmeester op de bok geplaatst was schade aan de romp ontstaan door het inzakken van het hout waarop de kiel van deze boot geplaatst was. Dit was voor het bestuur aanleiding om nog eens kritisch te kijken naar de manier waarop boten bij ons op een bok gestald worden, en hoe hier in andere havens mee wordt omgegaan. De bedoeling is natuurlijk dat de kans op het ontstaan van schade zo klein mogelijk wordt gehouden.

 

Rondkijkend tussen de boten die in onze winterberging op een bok staan valt op dat veel boten met de kiel op een dikke laag of stapel hout staan. Dat betekent echter - zoals we dus afgelopen najaar hebben gezien – dat er een aanzienlijke kans op schade aan betreffende boten is als deze laag of stapel hout niet stabiel blijkt of inzakt. Daarbij blijkt dat het financiële risico van deze schade (al dan niet geheel) bij Maas en Roer neergelegd wordt. Dat is helaas de realiteit, ongeacht of het betreffende hout door de booteigenaar zelf wordt aangeleverd of uit de voorraad hout van Maas en Roer gehaald is.

 

In navolging van andere havens die hier goed over nagedacht hebben zullen er daarom voortaan strikte eisen gelden voor hout dat geplaatst wordt onder de kiel van boten die op een bok of trailer geplaatst worden: dit mag niet dikker zijn dan 3 cm. Dat betekent dat een heel aantal leden moeten gaan zorgen dat de bok die ze op dit moment gebruiken constructief wordt aangepast, zodanig dat de kiel vrijwel direct rust op de metalen constructie van de bok. Er mag dus maximaal nog een plank hout tussen de kiel en het metaal van de bok geplaatst worden van 3 cm dik. Dit is noodzakelijk omdat onze havenmeester de boot anders voortaan niet meer op de betreffende bok zal mogen plaatsen. Er zullen geen uitzonderingen op deze regel gehanteerd gaan worden: dus ook al gaat het in een bepaald geval ‘al 10 jaar goed’ of zegt het lid ‘zelf in te staan voor de kwaliteit van het gebruikte hout’, de maximaal geaccepteerde dikte van het gebruikte hout blijft 3 cm.

In bijgaande foto’s zijn een aantal voorbeelden te zien van situaties die voortaan dus niet meer geaccepteerd zullen worden. Om dit praktisch te realiseren zal in de komende ALV daartoe een aanpassing van het havenreglement voorgesteld gaan worden.  Bovendien zullen de eigenaren van de bokken waarvan al duidelijk is dat die aangepast moeten gaan worden een mailing ontvangen van Maas en Roer waarin erop wordt gewezen worden dat dit noodzakelijk is.

 

Alvast bedankt voor eenieders medewerking en begrip voor deze noodzakelijke verandering.

 

Het Bestuur

 

 

 

Im letzten Herbst entstand bei einem von unserem Hafenmeister auf den Bock gestellten Kajütboot ein Schaden am Rumpf, der durch das Absinken des Holzes verursacht wurde, auf dem der Kiel des Bootes platziert war. Dies veranlasste den Vorstand dazu, sich einmal kritisch damit auseinanderzusetzen, wie bei uns Boote auf dem Bock gelagert werden und wie dies in anderen Häfen gehandhabt wird. Das Ziel hierbei ist, Risiken für Schäden zu minimieren.

 

Wenn man sich bei den Booten umschaut, die in unserem Winterlager auf Böcken stehen, dann fällt auf, dass viele Boote mit dem Kiel auf einer dicken Schicht oder auf einem Stapel Holz stehen. Wie wir im letzten Jahr gesehen haben, besteht dabei die Gefahr für Schäden am Boot, wenn die Holzschicht oder der Holzstapel nicht stabil sind oder zusammenbricht. Es scheint dabei auch so, dass  das finanzielle Risiko für diesen Schaden (teilweise oder ganz) bei Maas en Roer geltend gemacht wird. Leider ist das die Realität, egal ob das betreffende Holz vom Bootsbesitzer selbst geliefert wird oder aus dem Holzbestand von Maas en Roer stammt.

Auf der Basis von Überlegungen anderer Häfen, die hierüber sehr sorgfältig nachgedacht haben, wird es zukünftig strenge Anforderungen an Holz geben, das unter den Kiel von Booten gelegt und auf einem Bock oder Anhänger genutzt wird: dieses darf nicht dicker als 3 cm sein.

Das bedeutet, dass eine ganze Reihe von Mitgliedern sicherstellen müssen, dass der Bock, den sie derzeit verwenden, konstruktiv so modifiziert wird, dass der Kiel fest auf der Metallkonstruktion des Bockes steht. Es kann eine Holzplanke von maximal 3 cm Dicke zwischen Kiel und der Metallkonstruktion des Bockes gelegt werden. Dies ist erforderlich, da unser Hafenmeister ansonsten zukünftig das Boot nicht mehr auf den Bock stellen darf. Es werden keine Ausnahmen von dieser Regel zugelassen: auch wenn es heißt “das ging schon 10 Jahre gut” oder wenn das Mitglied sagt, dass es für die Qualität des verwendeten Holzes bürgt, bleibt es bei der maximal akzeptierten Dicke des verwendeten Holzes von 3 cm.

 

In den beigefügten Fotos ist eine Reihe von Beispielen dokumentiert, die so zukünftig nicht mehr akzeptiert werden. Damit dies praktisch umgesetzt werden kann, wird in der nächsten ALV eine Anpassung der Hafenordnung vorgeschlagen. Darüber hinaus erhalten die Eigentümer der Böcke, bei denen bereits klar ist, dass diese angepasst werden müssen, eine E-Mail von Maas en Roer, in der darauf hingewiesen wird, dass dies erforderlich ist.

 

Vielen Dank für die Mitarbeit und das Verständnis für diese notwendige Veränderung.

 

Der Vorstand

 

 

 

 

"Schat, staat de bok...

 onder de boot goed stabiel?"