Colofon


'T SPANT

Officieel verenigings e-magazine van de Roermondse Roei- en Zeilvereniging ‘Maas en Roer’.

 

VERSCHIJNT

4 maal per jaar

 

REDACTIE

Frank Raemaekers, Carmita Udo en Christianne Kraan.

 

VERTALING

Harald Höth

 

ONTWERP  EN OPMAAK

Frank Raemaekers  Impact Design

 

FOTOGRAFIE

Veel foto's in 't Spant zijn van Johan Verhaegh, Carmita Udo, Ruurt van der Sluis en Frank Raemaekers.

 

ADVERTEREN

Tarieven op aanvraag bij de redactie van ‘t Spant. Gratis mogelijkheid tot adverteren voor leden in de vaste rubriek 'Vraag en Aanbod'.

 

KOPIJ AANLEVEREN

't Spant uitgave 1: 25 februari

't Spant uitgave 2: 15 mei

't Spant uitgave 3: 25 augustus

't Spant uitgave 4: 15 november

 

Zo mogelijk per e-mail spant@maasenroer.nl

Foto’s graag in aparte bijlage, in hoge resolutie aanleveren.

Voorwoord

 

Van de Voorzitter,

 

Onze boten liggen weer op hun vertrouwde plek opgebokt en nu kan de winter beginnen. Maar er zal door menigeen al nagedacht worden over onderhoud in het voorjaar of over zeilplannen voor 2020 en daarmee is eigenlijk het volgende vaarseizoen begonnen. Niet voor onze actieve RC-zeilers, die varen de winter door en reizen zo nu en dan het land in om deel te nemen aan een wedstrijd. Overigens niet zonder resultaat, er zijn al uitslagen van wedstrijden waar M&R leden hoog scoren. Dat belooft nog wat voor de toekomst!

 

De verbouwing van onze toiletgebouwen is in volle gang en ook hierbij hebben weer vrijwilligers de handen uit de mouw gestoken om werkzaamheden die zich daartoe lenen, in eigen beheer te doen. Super mannen! De planning is dat voor aanvang van het seizoen de gebouwen aan de oost- en westzijde van de haven, volledig vernieuwd zijn.

 

De diverse commissies binnen onze vereniging zijn bezig met de voorbereidingen van hun programma voor het volgende jaar en onderhoud aan materieel wordt in eigen beheer door onze het “klus-team” uitgevoerd.

 

Achter de schermen wordt er ook nu veel inzet geleverd door leden om zaken voor 2020 en verder voor te bereiden en in gang te zetten.

 

Het is fijn om te kunnen melden dat zeilvereniging Hertha een huurovereenkomst gaat sluiten met de eigenaar van de al jaren leeg liggende haven. Hertha zal dan heel snel de haven inrichten en materieel overbrengen.

Daarmee is de kans op woningbouw voor de toekomst op het Hatenboer vrijwel nihil en kunnen wij volop blijven genieten van onze sport op de Zuidplas.

 

Al met al mooie vooruitzichten voor onze vereniging voor 2020 en verder.

 

Namens mijn collega bestuursleden wens ik jullie fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij zien jullie graag op 5 januari aanstaande op de Nieuwjaarsborrel in de Thuishaven.

 

Joep Mooren.

 

 

 

Vorwort

 

Vom Vorsitzender des Vorstandes,

 

Unsere Boote sind wieder an ihrem gewohnten Platz und jetzt kann der Winter beginnen. Aber viele Leute werden bereits im Frühjahr über Wartungsarbeiten nachdenken oder über Segelpläne für 2020, und das hat tatsächlich die nächste Segelsaison begonnen. Nicht für unsere aktiven RC-Segler, die durch den Winter segeln und gelegentlich ins Land reisen, um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Nicht ohne Ergebnis gibt es bereits Ergebnisse von Wettbewerben, bei denen M & R-Mitglieder hohe Punktzahlen erzielen. Das sieht vielversprechend aus die Zukunft!

 

Die Renovierung unserer Sanitärgebäude ist in vollem Gange und auch hier haben Freiwillige ihre Hände ans Steuer gelegt, um Arbeiten zu erledigen, die sich für dieses Inhouse eignen. Super Männer! Es ist geplant, die Gebäude an der Ost- und Westseite des Hafens vor Saisonbeginn komplett zu sanieren.

 

Die verschiedenen Gremien innerhalb unseres Vereins sind mit der Vorbereitung ihres Programms für das folgende Jahr beschäftigt und die Wartung der Ausrüstung wird von unserem "DIY-Team" intern durchgeführt.

 

Hinter den Kulissen unternehmen die Mitglieder große Anstrengungen, um die Dinge für 2020 und darüber hinaus vorzubereiten und in Gang zu setzen.

 

Es ist schön, mitteilen zu können, dass der Segelclub Hertha einen Mietvertrag mit dem Eigentümer des seit Jahren leer stehenden Hafens abschließen wird. Hertha wird dann den Hafen einrichten und sehr schnell Material transferieren.

Dies bedeutet, dass die Chance auf eine Unterkunft für die Zukunft auf dem Hatenboer so gut wie Null ist und wir unseren Sport auf dem Zuidplas weiterhin voll auskosten können.

 

Insgesamt gute Aussichten für unseren Verein bis 2020 und darüber hinaus.

 

Im Namen meiner Vorstandskollegen wünsche ich Ihnen frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr. Wir freuen uns, Sie am 5. Januar beim Neujahrsgetränk im Thuishaven begrüßen zu zehen.

 

Joep Mooren.