Sanitaire situatie

 

Zoals jullie weten hebben we afgelopen jaar ernstige problemen gehad door legionella besmetting van het water in de sanitaire ruimtes aan de oost- en westzijde van de haven. Helaas is het oplossen van deze problemen nog niet zo gemakkelijk. Voor 2019 zijn onderstaande maatregelen genomen.

Westzijde van de haven:

•  Van het sanitair gebouw zal het hele seizoen alleen gebruik gemaakt kunnen worden van de toiletten.

•  De douches worden niet aangesloten en zullen gesloten zijn.

•  Voor het douchen zal men gebruik moeten maken van de douches onder de Thuishaven.

 

Oostzijde van de haven:

•  Van het sanitair gebouw aan de oostzijde van de haven zal tot eind april alleen gebruik gemaakt kunnen worden van de toiletten.

•  De douches worden niet aangesloten en zullen volledig afgesloten zijn.

•  Voor het douchen zal men tot eind april gebruik moeten maken van de douches onder de thuishaven

•  Vanaf eind april gaat het sanitair gebouwtje volledig op slot, ook voor toiletbezoek.

•  Er worden dan twee mobiele sanitaire units geplaatst met douche en toilet. Eén voor de dames en één voor de heren.

•  Vanaf eind september tot einde seizoen gaat het sanitairgebouw open voor toiletbezoek.

•  Uiteraard blijft douchen onder de thuishaven ook mogelijk.

 

Zoals in de afgelopen Algemene Vergadering is uitgelegd, zijn we tot deze maatregelen gekomen om onszelf “tijd te kopen” om een gedegen en voor onze vereniging betaalbaar plan te maken voor algehele renovatie van de sanitaire voorzieningen op de haven.

 

Daarbij worden zowel de sanitaire voorziening oost, west en onder de Thuishaven meegenomen.

 

Gelet op de financiële mogelijkheden van onze vereniging spelen de volgende vragen:

•  Is één mooie en goede douchevoorziening onder de Thuishaven voldoende in plaats van de drie huidige douchevoorzieningen;

•  Is voor de westzijde van de haven douchen en toiletgebruik onder de Thuishaven voldoende en kan het huidige gebouwtje volledig vervallen als sanitaire ruimte;

•  Is aan de oostzijde alleen toilet voldoende en kunnen de douches daar vervallen;

•  Kunnen de sanitaire voorzieningen aan de oostzijde volledig vervallen.

 

We willen graag in onze besluitvorming de ideeën, wensen en zienswijzen van onze leden meenemen. Reacties op onder andere bovenstaande overwegingen zijn dan ook zeer welkom. Dat kunt u doen door een mail te sturen aan ruud.kraan@planet.nl.

 

Het is de bedoeling dat de plannen voor de renovatie/aanpassing van de sanitaire voorzieningen in de ALV van eind 2019 worden gepresenteerd. In de periode tussen het uittakel seizoen en de start van het nieuwe seizoen 2020 zal hier dan uitvoering aan gegeven worden.

 

Ruud Kraan

 

Situation Sanitärgebäude

 

Aufgrund der ernsten Probleme, die wir im Jahr 2018 mit der Legionellenbelastung des Wassers in den Sanitärgebäuden an der Ost- und Westseite des Hafens hatten, wurden für 2019 folgende Maßnahmen beschlossen:

 

Westseite des Hafens:

•  In dem Sanitärgebäude sollen in der gesamten Saison nur die Toiletten nutzbar sein.

•  Die Duschen sind nicht angeschlossen und werden geschlossen sein.

•  Zum Duschen sollen die Duschen unter dem Thuishaven genutzt werden.

 

Ostseite des Hafens:

•  In dem Sanitärgebäude an der Ostseite des Hafens können bis Ende April nur die • Toiletten genutzt werden.

•  Die Duschen sind nicht angeschlossen und werden komplett geschlossen sein.

•  Zum Duschen sollen bis Ende April die Duschen unter dem Thuishafen genutzt werden.

•  Ab Ende April wird das Sanitärgebäude auch zur Toilettennutzung komplett geschlossen.

•  Danach werden bis Ende September zwei mobile Sanitäreinheiten, eine für Damen und eine für Herren aufgestellt, jeweils mit Dusche und WC.

•  Weiterhin ist natürlich das Duschen unter dem Thuishaven möglich.

•  Von Ende September bis zum Ende der Saison ist das Sanitärgebäude nur für die Toilettennutzung geöffnet.

 

Wie bei der letzten Allgemeinen Mitgliederversammlung erläutert, sind wir zu diesen Maßnahmen gekommen, um Zeit zu gewinnen damit wir einen soliden und für unseren Verein finanzierbaren Plan für die vollständige Sanierung der Sanitäranlagen im Hafen aufstellen können.

 

Dabei werden sowohl die Sanitäreinrichtungen Ost, West und unter dem Thuishaven berücksichtigt.

 

Im Hinblick auf die finanziellen Möglichkeiten unseres Vereins ergeben sich z. B. folgende Fragestellungen, die dabei eine Rolle spielen:

•  Nur eine schöne und angenehme Duscheinrichtung unter dem Thuishaven ist nicht den drei Duschmöglichkeiten vorzuziehen, die es derzeit gibt?

•  An der Westseite des Hafens nur unter dem Thuishaven zu duschen und Toiletten zu nutzen ist nicht ausreichend oder das bestehende Sanitärgebäude kann als Sanitärgebäude entfallen?

•  An der Ostseite sind Toiletten ausreichend und die Duschen können entfallen?

•  Die Sanitäranlagen an der Ostseite können nicht vollständig entfallen?

 

Damit wir die Ideen, Wünsche und Ansichten unserer Mitglieder beim Entscheidungsprozess berücksichtigen können, sind Reaktionen auf unsere Überlegungen jederzeit willkommen.  Kommentare bitte senden an ruud.kraan@planet.nl.

 

Unser Ziel ist es, die Pläne zur Sanierung/Anpassung der Sanitäreinrichtungen in der ALV Ende 2019 vorzustellen. In der Zeit zwischen Saisonabschluss und Start der neuen Saison in 2020 soll die Umsetzung erfolgen.

 

Ruud Kraan