Legionella in de toiletgebouwen


Zoals iedereen weet, hebben we deze zomer legionella geconstateerd in enkele douches. Hierdoor hebben we de in eerste instantie de douches op een aantal plaatsen moeten afsluiten en uiteindelijk zelfs de volledige toiletgebouwtjes. Er zijn ons op dat moment eigenlijk weinig klachten ter ore gekomen. Toch blijkt dat er wel degelijk onvrede onder de leden heerst over deze maatregel en het gebrek aan communicatie daarover. Dat spijt ons.

Ik hoop dat met de nieuwsbrief van 1 september over de afsluiting van de toiletgebouwtjes meer duidelijk is geworden waar we mee te maken hebben.

 

De douches zijn door het verstuiven van water het meest gevaarlijk voor verspreiding van de legionella. De gemeten concentratie was echter dermate hoog, dat ook het gebruik van de kranen aan de wastafels niet meer verantwoord werd geacht. Toiletgebruik zou eigenlijk geen probleem zijn, maar dan zouden de kranen toch nog steeds gebruikt kunnen worden. We stellen de veiligheid van onze leden voorop en daarom is besloten om de gehele toiletgebouwtjes af te sluiten.

 

De rigoureuze maatregel om de toiletgebouwtjes volledig af te sluiten zit ons als bestuur natuurlijk ook niet lekker en we begrijpen dat dit ongemakkelijk is.

 

Daarom hebben we de kortetermijnmaatregel genomen om toiletgebruik toch mogelijk te maken en de kranen van de wastafels apart af te sluiten. Hierdoor is toiletbezoek weer mogelijk maar kunnen de handen na afloop niet gewassen worden.

 

We hopen dat de waardes snel verbeteren zodat we de kranen weer kunnen opendraaien voor gebruik. De douches zullen helaas waarschijnlijk de rest van dit seizoen buiten gebruik blijven.

 

We streven ernaar om op de komende ALV de plannen ten aanzien van de renovatie van de sanitaire voorzieningen in het hoofdgebouw en de toiletgebouwtjes op de oost- en westzijde van de haven te kunnen presenteren.

 

Ruud Kraan

Bestuurslid Technische Zaken

Legionellen in den Sanitärgebäuden

 

Wie wir alle wissen, haben wir diesen Sommer Legionellen in einigen Duschen festgestellt. In der Folge daraus mussten wir zunächst einige Duschen absperren und schließlich sogar die kompletten Sanitärgebäude. Zu dieser Zeit sind bei uns eigentlich nur wenige Beschwerden eingegangen. Es scheint jedoch so, dass es unter den Mitgliedern tatsächlich Unzufriedenheit über diese Maßnahmen und den Mangel an Kommunikation darüber gab. Das tut uns leid.

Ich hoffe, dass durch den Newsletter vom 1. September, der über die Schließung der Sanitärgebäude berichtet, klar wurde, womit wir es zu tun haben.

 

Die Duschen sind am gefährlichsten für die Verbreitung von Legionellen durch Versprühen von Wasser. Die gemessene Konzentration war jedoch so hoch, dass die Verwendung der Wasserhähne an den Waschbecken nicht länger gerechtfertigt werden konnte. Die Nutzung der Toiletten sollte eigentlich kein Problem darstellen, aber dann sollten auch die Kräne benutzbar sein. Wir haben die Sicherheit unserer Mitglieder an die erste Stelle gesetzt und deshalb beschlossen, die kompletten Sanitärgebäude zu schließen.

 

Die konsequente Maßnahme, die Sanitärgebäude komplett zu schließen, ist natürlich auch für uns als Vorstand nicht gut und wir verstehen, dass dies unangenehm ist.

 

Daher haben wir kurzfristig beschlossen, die Toilettenbenutzung doch zu erlauben, aber die Kräne an den Waschtischen weiterhin abgesperrt zu halten. Dadurch ist die Toilettennutzung wieder möglich, aber man kann sich nicht die Hände waschen.

 

Wir hoffen, dass sich die Werte schnell verbessern und wir die Absperrventile der Kräne wieder öffnen können. Die Duschen können für den Rest der Saison wahrscheinlich nicht mehr genutzt werden.

 

Ziel ist es, bei der kommenden ALV die Pläne für die Sanierung der Sanitäranlagen im Hauptgebäude und die Sanitärgebäude an der Ost- und Westseite des Hafens vorzustellen.

 

Ruud Kraan

Vorstandsmitglied Technische Angelegenheiten