Woord van de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 april 2016

Tweemaal per jaar vertellen wij aan onze nieuwe leden hoe Maas en Roer in elkaar zit.

We vertellen dan vooral dat wij niet zomaar een ligplaatsenverhuurder zijn, maar een vereniging die haar eigen haven en leden heeft.

Wij vinden het heel belangrijk om dat verenigingsaspect te benoemen, omdat dat ons onderscheidt van een gewone jachthaven, die klanten kent.

Om te beginnen vertellen we dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat, maar vooral dat het inschakelen van leden bij diverse werkzaamheden in de haven ervoor zorgt dat wij onze tarieven net iets aantrekkelijker kunnen houden dan in commerciële havens.

Een vereniging onderscheidt zich ook door het organiseren van allerlei activiteiten voor haar leden. Daardoor leeft onze vereniging. Alle leden wordt telkens van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Probeer het eens. Je zult zien dat dat best leuk zal zijn en dat je je daardoor meer betrokken gaat voelen.

Wij horen af en toe opmerkingen als: “Er worden teveel wedstrijden georganiseerd” en “Er wordt veel teveel voor de jeugd gedaan”. En “Waarom moeten we meedoen aan Eredivisie Zeilen?” Maar ook vreemde opmerkingen als er bv een Zomerfeest voor alle leden wordt georganiseerd. “Waarom moet dat nou, zo’n Zomerfeest?”

Leden die er zo over denken wil ik, als voorzitter met een verenigingshart, graag voorhouden dat dat nou juist het onderscheidend vermogen van Maas en Roer als vereniging is en dat we leden hebben die juist om die activiteiten bij ons lid zijn geworden en een ligplaats aangevraagd hebben.

Het was dan ook heel mooi om, tijdens de nieuwe ledenavond op 8 april van een flink aantal nieuwe leden te horen dat ze om bovengenoemde redenen voor Maas en Roer hadden gekozen.

 

Omdat we, als bestuur, naar de toekomst kijken weten we dat we er veel aan zullen moeten doen om ook in de jaren die nog gaan komen, de haven vol te houden. Dat gaat niet vanzelf, maar daarvoor moeten we ons blijven onderscheiden en, ook buiten de vereniging, aan de weg timmeren. Dat kan door aan de kwaliteit van onze haven en faciliteiten blijven werken, maar ook door activiteiten te organiseren, zoals hiervoor genoemd en bijvoorbeeld meedoen aan activiteiten als Eredivisie Zeilen. We moeten leden aantrekken die juist voor een actieve vereniging met positieve reuring kiezen.

Dat wilde ik jullie graag even voorhouden.

 

Hiervoor had ik het over het vol hebben van de haven en daar wil ik graag nog iets aan toevoegen. Ik heb zojuist benadrukt dat de bestuursleden ook vrijwilligers zijn, die een belangrijk deel van hun vrije tijd inzetten om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt. Maar ook om ervoor te zorgen dat de haven efficiënt belegd is.

Nou wordt er al een aantal jaren in de Ledenvergaderingen verzocht om zoveel mogelijk dezelfde boten aan dezelfde steiger te leggen. Dat lijkt een mooi streven, maar ‘O wee!’ als onze havenmanager boten gaat verleggen. Of, als we moeten besluiten om een nieuw lid aan te nemen met een boot, waarvoor we alleen een plek hebben als we een andere boot verleggen naar een andere plaats. Dan zijn de, helaas vaak erg negatieve, mails niet te tellen. “Zo ga je niet om met leden die al jaren keurig op tijd betalen!” Of: “Ik lig daar al 30 jaar!” Of: “Wie denk je wel dat je bent om mij zomaar een andere plek te geven?”

En dan zijn dit nog de vriendelijkste reacties. Wij zeggen: “Zo ga je niet om met een medelid dat toevallig bestuurslid is en dat probeert om de haven zo efficiënt mogelijk in te delen!” In het Havenreglement (4 lid c) staat dat ligplaatsen per seizoen worden uitgegeven en (in 4 lid m) er staat in dat vaartuigen van een bepaalde klasse bij elkaar kunnen worden geplaatst. Maar dat wordt dan, door sommige mensen, in hun emoties wel eens vergeten. Wat is er op tegen om eens naast andere leden te liggen. Dat verbreedt toch je vriendenkring?

 

Een trend is het (veel) te laat opzeggen van de ligplaats en/of het lidmaatschap en vervolgens de betaalde liggelden of de contributie terugverlangen. Als we vervolgens laten weten dat we daarvoor ooit, in de Statuten en Reglementen, afspraken over uiterste opzegdata gemaakt hebben, dan wordt het soms zo gedraaid dat Maas en Roer in de fout is en het betrokken lid goed zit. Daartoe werd ons bijvoorbeeld verweten dat we toch meer rekening moesten houden met de zeer ernstige artrose, waardoor het lid niet meer kon zeilen. Wij vragen ons dan af of die ernstige artrose zich pas in maart had geopenbaard en in december nog niet. En vervolgens besluit het betreffende lid eenzijdig dat hij de discussie als gesloten beschouwt. Dat kan blijkbaar.

 

Soms krijg je, als bestuurslid, daardoor een dip en denk je: “Waar doen we het eigenlijk voor?” Maar dan realiseer je je dat het toch meestal wel erg leuk en dankbaar werk is en ga je gewoon weer door.

 

Wat ik tot slot nog wil meegeven, ook in het licht van wat ik jullie eerder in deze vergadering heb voorgehouden:

 

Als je het met een bepaald beleid niet eens bent, bespreek dat dan hier, in de Algemene Ledenvergadering. Of, als je niet tot de volgende vergadering wilt wachten: stuur dan een mail aan bestuur@maasenroer.nl. Maar: bespreek het niet alleen op de steigers of in de wandelgangen. Alleen dan krijgen we gezamenlijk het verenigingsgevoel waarvoor we allemaal staan, zoals we hier zitten en gezamenlijk onze mooie vereniging vormen.

 

Fons van Gent,

Voorzitter