Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Privacybeleid

Als Roermondse Roei- en Zeilvereniging Maas en Roer verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem (e-Captain). Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven in het Privacybeleid van Maas en Roer.

Privacybeleid van de Roermondse Roei- en Zeilvereniging Maas en Roer

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Roermondse Roei- en Zeilvereniging Maas en Roer (hierna: “R.R. & Z.V. Maas en Roer”) verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van “ R.R. & Z.V. Maas en Roer”, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan “ R.R. & Z.V. Maas en Roer” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: “R.R. & Z.V. Maas en Roer”, Hatenboer 48 6041 TN Roermond, telefoon 0475330208, KvK nummer 40175742 De functionaris leden is bereikbaar via bestuur@maasenroer.nl


2. Welke gegevens verwerkt “ R.R. & Z.V. Maas en Roer” en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en geslacht
b) voornamen en leeftijden van gezinsleden. 
c) adresgegevens eventueel postadres 
d) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2 “R.R. & Z.V. Maas en Roer” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van “R.R. & Z.V. Maas en Roer”;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. 

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met “R.R. & Z.V. Maas en Roer” en je te informeren over de ontwikkelingen van “R.R. & Z.V. Maas en Roer”

2.4 Namen en ligplaatsen worden gepubliceerd op het intranet en bij de optimisten en jollen Oost en West ligplaatsen. 


E-mail berichtgeving (opt-out): 
“R.R. & Z.V. Maas en Roer” gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van “R.R. & Z.V. Maas en Roer” Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 


3. Bewaartermijnen
“R.R. & Z.V. Maas en Roer” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “R.R. & Z.V. Maas en Roer” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt “R.R. & Z.V. Maas en Roer” gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van “R.R. & Z.V. Maas en Roer” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “R.R. & Z.V. Maas en Roer” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop “R.R. & Z.V. Maas en Roer” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (secretaris “R.R. & Z.V. Maas en Roer”) bestuur@maasenroer.nl

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie administratie@maasenroer.nl 


6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Goed dat je het Privacybeleid van Maas en Roer bekijkt. Downloaden en printen is uiteraard ook mogelijk. 

X