Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging. Fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen; dat is een belangrijk element om ons te verbinden of verbonden te voelen met anderen binnen de vereniging.

Het afgelopen jaar was weer een normaal verenigingsjaar en er kon volop gezeild worden op de Maasplassen. Maas en Roer heeft weer wedstrijden kunnen organiseren en er was voldoende belangstelling, ook van nieuwe deelnemers. Dit jaar gaan we 2 Open Nederlands Kampioenschappen organiseren. In september  voor de Yngling klasse en in oktober voor de H-boot klasse.

Voorzitter Joep Mooren tijdens de Nieuwjaarsspeech

De H-boot klasse komt al jaren voor dit evenement naar Roermond. Omdat wij een actieve groep Y zeilers hebben in Midden-Limburg, kiest ook de Y-klasse nu voor Roermond. Hierdoor is er dan ook kans op een grotere deelname aan het Y-ONK. Een mooi resultaat van de inspanningen die deze zeilers, met name van M&R, de laatste jaren hebben laten zien.

Ook bij de landelijke klassenorganisatie is dat niet onopgemerkt gebleven en heeft bij M&R de vraag neergelegd om een ONK te organiseren.  Een mooi resultaat.

Ook is er, na een serie opleidingsdagen, weer een geslaagd jeugdkamp geweest. Dit is de bron voor een nieuwe generatie actieve zeilende leden.

Activiteiten binnen een vereniging zorgen voor verbinding tussen leden en groepen van leden waardoor nieuwe initiatieven ontstaan. Initiatieven die gezamenlijk worden opgepakt en die het de moeite waard maken om LID te zijn van deze vereniging. Niet alleen om te genieten van een comfortabele ligplaats in een mooi watersportgebied, maar ook om deel uit te maken van een vereniging die jou als lid iets extra’s biedt in de vorm van verbindende activiteiten.

Maas en Roer is een grote vereniging waar leden elkaar niet allemaal kennen. Meer verbinding tussen leden van M&R door meer verenigingsactiviteiten is dan ook een van onze prioriteiten.

Vrijwilligers en bestuur besteden nu veel aandacht, tijd en energie aan  – zeg maar – de  ‘hardware’ van onze vereniging. Denk aan onderhoud, vernieuwingen, organisatie, techniek, gebouwen en terrein, wet- en regelgeving, veiligheid/milieu, materieel, administratieve organisatie en al dat soort zaken.

Dat is noodzakelijk voor het goed laten functioneren van onze vereniging. Maar door de tijd die vrijwilligers en bestuur hieraan moeten besteden, kunnen wij naar onze menig te weinig aandacht geven aan het bevorderen van het verenigingsleven, terwijl dit ook voor de toekomst een van debelangrijke thema’s zal blijven.

Onze jeugdopleidingsactiviteiten, de wedstrijden, de vrijwilligers die onderhoud en reparaties verrichten en bezem in de mast zijn mooie voorbeelden van gezamenlijke activiteiten die bloeien en bijdragen aan ons verenigingsleven.

Echter, onze zorg voor de toekomst is dat leden zich niet of minder betrokken voelen of zijn gezien de omvang van onze vereniging. Dat mag niet ontaarden in het gevoel slechts een ligplaatshouder te zijn.

Het bestuur heeft jullie ondersteuning nodig om ideeën te generen, uit te werken en te organiseren. Er zullen onder ons beslist leden zijn die zich willen inzetten om hun creativiteit en organisatietalent in te zetten voor M&R. Hen wil ik bij deze oproepen om daar ook werk van te maken en zich te melden bij een van de bestuursleden.

Tot slot:  Maas en Roer is sinds 1979 de trotse eigenaar van een kanon, geschonken door de British Roermond Sailing Club bij gelegenheid van de Pinksterwedstrijden. Dit kanon wordt door twee van onze leden ( Rob Sommers en Marcel Menger) beheerd. Na een intensief vergunningsproces mogen we nu het kanon weer voor bepaalde ceremoniële activiteiten gebruiken.

Met een kanonschot gaat Marcel het nieuw verenigingsjaar inschieten.

Namens het bestuur wens ik jullie allen een gezond en mooi 2023, waarin we volop kunnen genieten van onze gezamenlijke hobby: de watersport.

Joep Mooren

Kanonsschot om 2023 officieel in te luiden

Neujahrstreffen M&R

08-01-2023

Willkommen zum Neujahrstreffen unseres Vereins. Es ist schön, dass wir wieder zusammenkommen können; das ist ein wichtiges Element, um sich mit anderen im Verein zu verbinden oder verbunden zu fühlen.

Das vergangene Jahr war wieder ein normales Vereinsjahr und es wurde viel gesegelt auf den Maasplassen. Maas en Roer konnte wieder Regatten veranstalten, und das Interesse war groß, auch bei neuen Teilnehmern. Dieses Jahr werden wir 2 Offene Niederländische Meisterschaften veranstalten. Im September für die Yngling-Klasse und im Oktober für die H-Boot-Klasse.

Die H-Boot-Klasse kommt schon seit Jahren zu dieser Veranstaltung nach Roermond. Da wir in Mittellimburg eine aktive Gruppe von Y-Seglerinnen und Y-Segler haben, wird die Y-Klasse nun auch Roermond wählen. Infolgedessen besteht die Möglichkeit einer stärkeren Beteiligung am Y-ONK. Ein großartiges Ergebnis der Anstrengungen, die diese Segler, insbesondere von M&R, in den letzten Jahren unternommen haben.

Dies ist auch der nationalen Klassenorganisation nicht entgangen und sie hat M&R gebeten, eine ONK zu organisieren.  Ein großartiges Ergebnis.

Nach einer Reihe von Trainingstagen fand auch ein weiteres erfolgreiches Jugendcamp statt. Dies ist die Quelle für eine neue Generation aktiver Mitglieder im Segelsport.

Aktivitäten innerhalb eines Vereins schaffen eine Verbindung zwischen Mitgliedern und Gruppen von Mitgliedern, wodurch neue Initiativen entstehen. Initiativen, die gemeinsam in Angriff genommen werden und die es wert sind, Mitglied in diesem Verein zu sein. Nicht nur, um einen komfortablen Liegeplatz in einem schönen Wassersportgebiet zu genießen, sondern auch, um Teil eines Vereins zu sein, der Ihnen als Mitglied ein Extra in Form von verbindenden Aktivitäten bietet.

Maas en Roer ist ein großer Verein, in dem sich die Mitglieder nicht alle kennen. Eine stärkere Verbindung zwischen den M&R-Mitgliedern durch mehr Vereinsaktivitäten ist daher eine unserer Prioritäten.

Freiwillige und der Vorstand verwenden nun viel Aufmerksamkeit, Zeit und Energie auf – sagen wir – die “Hardware” unseres Vereins. Denken Sie an Instandhaltung, Erneuerung, Organisation, Technik, Gebäude und Gelände, Gesetze und Vorschriften, Sicherheit/Umwelt, Ausrüstung, Verwaltungsorganisation und all diese Dinge.

Dies ist für das reibungslose Funktionieren unseres Vereins notwendig. Aber wegen der Zeit, die die Freiwilligen und der Vorstand dafür aufwenden müssen, können wir unserer Meinung nach der Förderung des Vereinslebens nicht genügend Aufmerksamkeit schenken, auch wenn dies eines der wichtigen Themen für die Zukunft bleiben wird.

Unser Jugendtraining, die Regatten, die freiwilligen Helfer bei der Instandhaltung und Reparatur und der Besen im Mast sind schöne Beispiele für gemeinsame Aktivitäten, die unser Vereinsleben beleben und bereichern.

Unsere Sorge für die Zukunft ist jedoch, dass sich die Mitglieder angesichts der Größe unseres Vereins nicht mehr oder weniger beteiligt fühlen. Dies sollte nicht dazu führen, dass man sich nur als Liegeplatzinhaber fühlt.

Der Vorstand braucht Ihre Unterstützung, um Ideen zu generieren, zu entwickeln und zu organisieren. Es wird bestimmt Mitglieder unter uns geben, die ihre Kreativität und ihr Organisationstalent für M&R einsetzen wollen. Ich fordere sie hiermit auf, das Gleiche zu tun und sich bei einem der Vorstandsmitglieder zu melden.

Zum Schluss: Maas en Roer ist seit 1979 stolzer Besitzer einer Kanone, die vom britischen Roermond Sailing Club anlässlich der Pfingstregatten gestiftet wurde. Diese Kanone wird von zwei unserer Mitglieder (Rob Sommers und Marcel Menger) verwaltet. Nach einem intensiven Genehmigungsverfahren dürfen wir die Kanone nun wieder für bestimmte feierliche Aktivitäten nutzen.

Mit einem Kanonenschuss wird Marcel das neue Vereinsjahr einläuten.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und schönes Jahr 2023, in dem wir unser gemeinsames Hobby, den Wassersport, in vollen Zügen genießen können.

Joep Mooren

X