Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

ALV (vervolg)

Extra Algemene Leden Vergadering 7 dec. 2020

Beste leden,

Onlangs hebben we op corona-proof wijze de Algemene Leden Vergadering van de RR en ZV Maas en Roer gehouden. We waren verheugd over de hoge digitale opkomst en over de grote instemming met het gevoerde beleid van het bestuur.

Tot onze verbazing hebben we afgelopen week het verzoek ontvangen namens 23 leden voor een extra ALV.

De verzoekers gaven als reden aan dat in de vorige ALV onvoldoende gevolg is gegeven aan een door Mevr. Schraa gedaan voorstel.
Dat voorstel luidde: “Ik stel voor dat er door de ALV een commissie aangewezen wordt, op grond van artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement, die het verloop van de besluitvorming  over de renovatie van de bedoelde toiletgebouwen en het totale kostenplaatje in beeld brengt en daarvan aan uw bestuur en aan de leden verslag doet“.

In de ALV van 30 oktober heeft het bestuur daarop gereageerd met het voornemen om de controle-opdracht aan de accountant diepgaander te maken, en met name ook de financiële en bestuurlijke gang van zaken rond de toiletgebouw-vernieuwing te onderzoeken, zulks ter rapportage aan de ALV van volgend voorjaar in het kader van de financiële verantwoording over 2020.

Wij vertrouwdendaarmee, in lijn met het verzoek van Mevr. Schraa, gehoor te hebben gegeven aan de wens van de leden. Maar door het online-karakter van de vergadering hebben we niet kunnen vaststellen of de leden met deze aanpak instemmen. Daarom lijkt het ons goeddit punt opnieuw aan de orde te stellen in deze extra ALV en daar ditmaal een stemming over te houden.

Voor de transparantie sturen wij u in de bijlage de brief die we van de heer Laurent van der Bruggen ontvingen namens deze groep leden.

Ga naar de ledenloginpagina voor meer informatie en de mogelijk om in te schrijven. 

 

X