Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

zeilvereniging sinds 1909

@roermond

zeilen sinds 1909

@roermond

Haveninformatie

Maas en Roer heeft haar thuishaven aan de Zuidplas, in het Roermondse plassengebied. De haven, die eigendom is van de vereniging, ligt ruim in het groen, op een terrein van 6 hectare.

Er is plaats voor ongeveer 400 schepen aan 13 moderne drijvende steigers (vanwege de vooral 's winters sterk wisselende waterhoogte van de Maas). Naast de schepen van de ongeveer 700 leden is er ruimte voor een beperkt aantal passantenplaatsen. Er zijn twee kranen, waarvan door zowel leden als niet-leden druk gebruik wordt gemaakt. Voor de kleinere bootjes is voorzien in ruim 100 jollenplaatsen op de wal, vlak naast trailerhellingen en optuigsteigers. De haven is geopend van 1 april tot 1 november. Er is gelegenheid voor overwinteren van de boten, zowel overdekt in twee ruime hallen als buiten, op de wal naast de haven. Het terrein is beveiligd via automatische slagbomen welke door de leden zelf bediend kunnen worden middels gecomputeriseerde sleutels.

Havenfaciliteiten

Havenmeester

Hans Wielders
+31 6 14 57 47 87 (voorkeur)
(
b.g.g. +31 475 33 55 44) 
havenmeester@maasenroer.nl

Havenkantoor

Openingstijden  (weekdagen) 
09.00 – 09.30 uur
12.00 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur lunch
16.30 – 17.00 uur
woensdag gesloten

Bestuur

Voorzitter: Joep Mooren 

Vice-Voorzitter: Ruud Kraan

Penningmeester: Hai Janssen

Secretaris: (vacant) Ton Habets

Havenzaken: Maurits Straus

Technische zaken: Ruud Kraan

PR, Communicatie en Evenementen: Carmita Udo

Jeugd en opleidingen, Wedstrijdzaken: Saskia Schellaars

E-mail Bestuur: bestuur@maasenroer.nl  

E-mail Havenzaken: haven@maasenroer.nl

E-mail: Evenementen: evenement@maasenroer.nl

1909 – 1916 D. de Roos

1916 – 1932 A. Imkamp

1932 – 1944 A. Wong Lun Hing

1944 – 1952 J. Hofhuis

1952 – 1953 J. van Leeuwen

1953 – 1965 P. van Boon

1965 – 1971 L. Verheijen

1971 – 1984 L. Ficq

1984 – 1989 E. Grevink

1989 – 1994 A. Jansen

1994 – 2004 G. Tummers

2004 – 2012 J. Mooren

2012 – 2018 F. van Gent

Commissies

Technische commissie: Ruud Kraan

Wedstrijdteam: Gertie Lieshout

Kajuitzeilwedstrijden: Hans van den Toren

Jeugd en opleidingen: Isolda Strom en Thijs Berden

Spant: Frank Raemaekers

Webmaster: Frank Raemaekers

Jollen: Theo van Hilten

A: Koen Bertrams

B: Olaf Schouten

C: Nout de Bruijn

D: Norbert Jende

E: Uli Neumann

F: Charles Neidhart

G: Sjef Otten

H: vacant

I: vacant

K: Joop van Doorn

L: Jan Feunekes

M: Eugène Bloemen

N: Wilfried Ribbe

Bestuurcontactpersoon: Maurits Straus (Havenmanager)

Privacybeleid

Lees hier ons privacybeleid, klik hier 

Onze geëerde leden

Fons van Gent
Rieky Schraa 

Mea Grevink

John Thomassen

Ton Habets

John Lieshout

Laurent van der Bruggen

Annemie Heijnen-Cillekens

Gerrion Biermans

Tiberius Dreichlinger 

René van der Zweep 

Statuten en reglementen

Statuten Maas en Roer per 20-04-2018

STATUTEN (GOEDGEKEURD ALV 20-04-2018)

Artikel 1: NAAM

De vereniging draagt de naam: Roermondse Roei-en Zeilvereniging “Maas en Roer”. Zij is opgericht op negen juni negentienhonderd negen en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Roermond.

Artikel 3: DOEL

1. De vereniging stelt zich ten doel de watersport in het algemeen, de zeilsport in het bijzonder, in het Watersportgebied Midden Limburg, in verenigingsverband te bevorderen en te beoefenen.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het faciliteren van accommodaties ten behoeve van het beoefenen van de zeilsport;

b. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;

c. Het organiseren van wedstrijden en tochten;

d. Het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde, of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;

e. Andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4: LEDEN

De vereniging kent: aspirant-leden, leden en ereleden. 1. Aspirant-leden zijn natuurlijke personen, van tenminste achttien jaren oud, die de intentie hebben kenbaar gemaakt lid te worden van de vereniging, die door middel van een daartoe ingediend schriftelijk verzoek verklaren de doelstelling van Maas & Roer te onderschrijven en die door het bestuur der vereniging als aspirantleden zijn toegelaten.

2. Leden zijn natuurlijke personen, van tenminste achttien jaren oud, die op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering als lid zijn toegelaten tot de vereniging.

3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die op voordracht van het bestuur of de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering wegens hun verdiensten voor de vereniging ofwel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt. Ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. Het bestuur houdt een register, waarin onder andere de naam, voornaam/namen, het adres en de woonplaats van de leden zijn opgenomen. De rechten en plichten van de in dit artikel genoemde leden en aspirant-leden worden, indien noodzakelijk, verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5: ASPIRANT-LEDEN

1. Het aspirant lidmaatschap duurt drie jaren.

2. Gedurende deze periode heeft het aspirant-lid het recht zijn aspirantlidmaatschap zonder voorwaarden vooraf, schriftelijk op te zeggen

3. In afwijking van hetgeen daaromtrent is gemeld in artikel 6 lid 1c, zegt het bestuur het aspirant-lidmaatschap op indien het aspirant-lid de doelstelling van de vereniging en zijn plichten jegens de vereniging gedurende de periode van drie jaren, niet dan wel niet voldoende daadwerkelijk en feitelijk is nagekomen of zich heeft onttrokken aan de normen en waarden die van een lid van de vereniging mogen worden gevergd.

Artikel 6: EINDE LIDMAATSCHAP

1. Het erelidmaatschap en het lidmaatschap eindigt:

a. Door overlijden van het lid. b. Door opzegging door het lid.
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van de omstandigheid dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 7: EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN

1. De rechten en plichten van een aspirant-lid eindigen bij overlijden van het aspirant-lid.

2. De rechten en plichten van een aspirant- lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft voor het geheel verschuldigd

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 8: JAARLIJKSE BIJDRAGEN

1. Leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 9: BIJZONDERE RECHTEN VAN ERELEDEN EN ASPIRANT-LEDEN

1. Behalve de overige rechten die aan ereleden en aspirant-leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht om deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen.

2. Aspirant-leden hebben het recht alle algemene ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden hebben eveneens het recht alle algemene ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren en hebben daarnaast ook stemrecht.

Artikel 10: BESTUUR

1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

2 De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meerbindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als het aantal van tenminste twintig (20) stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van stemgerechtigde leden moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Tenminste twee weken voor de te houden algemene ledenvergadering brengt het bestuur de voordracht ter kennis van de stemgerechtigde leden. 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen dooreen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 11: EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergaderingworden ontslagen, of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorgangerin.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het bestuurslid;

b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

c. door bedanken;

d. door het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 12: BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen Het bestuur kan uit zijn midden voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester een plaatsvervanger aanwijzen. De plaatsvervangend voorzitter heeft de titel vice-voorzitter. Hij vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis.

2. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaatuit: voorzitter, de vice-voorzitter indien als zodanig aangewezen, de secretaris en de penningmeester. Binnen het dagelijks bestuur is geen cumulatie van functies mogelijk.

3. De leden van het dagelijks bestuur bezitten de Nederlandse nationaliteit.

4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen of gespreksnotities opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen of gespreksnotities zullen door de secretaris in de verenigings cloudopslag worden opgeslagen.

Artikel 13: BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het bestuur beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats(en) aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot: a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een krediet wordt verleend; b. het ter leen opnemen van gelden, of het anderszins ter leen opnemen van gelden of aangaan van verplichtingen welke geldelijke of in geld waardeerbare consequenties hebben. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door;

a. het bestuur in zijn geheel;

b. het dagelijks bestuur van de vereniging;

c. bij ontstentenis van de onder a en b genoemde organen door twee bestuursleden tezamen waaronder tenminste een lid van het dagelijks bestuur.

Artikel 14: JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één endertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekeningen verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

4. De jaarstukken dienen vergezeld te gaan van een verklaring van een als zodanig toegelaten registeraccountant en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Artikel 15: ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel14, met de verklaring van de registeraccountant;

b. de benoeming van bestuursleden;

c. het bestuursvoorstel om aspirant leden toe te laten als lid der vereniging;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. In deze vergaderingen kunnen alle onderwerpen aan de orde komen, met uitzondering van het genoemde onder lid 2a.

4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van twintig (20) stemmen of, indien dit minder is, tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een in Roermond veel gelezen dagblad en door mededeling op het bij het clubgebouw aanwezige mededelingenbord.

Artikel 16: BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de ereleden, leden,en aspirant-leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

Artikel 17: TOEGANG EN STEMRECHT

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle ereleden, leden, aspirant-leden en leden van het bestuur van de vereniging. Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 6 lid 6 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.

3. Ereleden, leden en aspirant-leden hebben het recht tijdens de algemene ledenvergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist.

4. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft éénstem.

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen. Een gemachtigde kan niet zijn een aspirant-lid.

Artikel 18: VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerst- volgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. De notulen zullen door de secretaris in de verenigings cloudopslag worden opgeslagen.

Artikel 19: BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen

4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst danwel indien acht of tien der aanwezige stemgerechtigde leden zulks vóór de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij tien der vergadering aanwezige stemgerechtigde leden hoofdelijke stemming verlangen.

Artikel 20: STATUTENWIJZIGING

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, in het clubgebouw voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproeping tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen, in een conform lid 1 van dit artikel opgeroepen algemene ledenvergadering.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging ende gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen wier gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 21: ONTBINDING

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Artikel 22: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voor komt.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

Artikel 23: SLOTBEPALING Gedurende de tijd dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, is een ieder die tot de vereniging toetreedt, hetzij als aspirant lid, hetzij als lid of erelid gehouden zich aan de statuten en reglementen van de te Utrecht gevestigde vereniging:Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te onderwerpen en deze getrouwelijk na te leven.

M&R Huishoudelijk-en Havenreglement vastgesteld ALV 20 april 2018

Roermondse Roei-en Zeilvereniging “Maas en Roer” Huishoudelijk reglement Lidmaatschap

Artikel 1

Een aspirant-lid kan alleen op schriftelijke voordracht van het bestuur, door een besluit van de algemene ledenvergadering worden toegelaten tot het lidmaatschap der vereniging.

Artikel 2

a. Bij aanmelding wordt men aspirant-lid indien men een ligplaats krijgt toegewezen. Op verzoek kan iemand zonder boot ook al bij aanmelding aspirant-lid worden.

b. Om lid te worden dient het aspirant-lid gedurende de eerste 3 jaar: 1. Een goede betalingsmoraal te tonen

2. Eén keer de nieuwe ledenavond bezocht te hebben

3. Minstens één keer een algemene ledenvergadering bijgewoond te hebben c. Na 3 jaar wordt een aspirant-lid, wanneer het aan de voorwaarden in art. 2.b voldaan heeft, als lid voorgedragen in de eerstvolgende ALV en het aspirant-lid dient dan aanwezig te zijn. Is het niet aanwezig dan wordt het geen lid en zal een herinneringsbrief gestuurd worden met de mededeling dat als het aspirant-lid in de eerstvolgende ALV wederom niet aanwezig is, het lidmaatschap en ligplaats komen te vervallen aan het einde van het betreffende jaar. Bij de beslissing om het aspirant-lid voor te dragen neemt het bestuur het gestelde in artikel 6 sub 3 van de statuten in acht.

Artikel 3

De voordracht van het bestuur wordt, zo spoedig mogelijk na afloop van de in artikel 2 sub c van dit reglement genoemde periode, in de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter stemming ingebracht. Alleen als aspirant-leden zich vooraf afgemeld hebben voor de algemene ledenvergadering krijgen zij nog 1 kans om alsnog in de volgende algemene ledenvergadering voorgedragen te worden, mits dan aanwezig. Toegangsrechten en aansprakelijkheid

Artikel 4

Onverkort de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de statuten, hebben de leden, ereleden en aspirant leden recht van toegang tot alle gebouwen, terreinen en wateren die tot de vereniging behoren, behoudens in gevallen, dat deze krachtens aard of bestemming een beperkt of besloten karakter dragen. Zij hebben het recht om inzage te nemen in de ledenlijst, zowel als in de lijsten van houders van lig- en bergplaatsen.

Artikel 5

Als leden van het gezin van het lid of aspirant-lid of erelid worden aangemerkt de echtgenoot of partner en de tot zijn gezin behorende kinderen, jonger dan 23 jaar. Zij hebben recht van toegang tot de jachthaven, de terreinen en gebouwen van de vereniging, behoudens in gevallen dat deze krachtens aard of bestemming een beperkt of besloten karakter dragen. Op grond van handelingen of gedragingen die naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met de belangen van de vereniging, dan wel in ernstige mate aanstoot geven, kan het bestuur de in dit artikel bedoelde personen het daar omschreven recht van toegang ontzeggen.

Artikel 6

Ereleden, leden en aspirant-leden zijn gerechtigd om, onder hun toezicht, niet-leden toegang te geven tot de haven.

Artikel 7

Indien blijkt dat van de in het voorgaande artikel bedoelde mogelijkheid tot introductie, naar het oordeel van het bestuur, onjuist gebruik wordt gemaakt, kan het bestuur overgaan tot beëindiging van dat recht. Commerciële activiteiten, zoals de verhuur van ligplaatsen of het geven van zeillessen, worden in dezen gezien als onjuist gebruik.

Artikel 8

Elk erelid, lid of aspirant-lid wordt aansprakelijk gesteld voor door hem, zijn gezinsleden of introducés aan de eigendommen der vereniging toegebrachte schade.

Artikel 9

Degenen, die van de vereniging een ligplaats hebben gekregen voor een eigen vaartuig, dan wel op enigerlei wijze gebruik maken van de accommodaties van de vereniging, zulks in de ruimste zin des woords, dienen verplicht verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Financiele bijdragen

Artikel 10

De aspirant leden betalen bij toelating tot de vereniging een entreegeld, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door een algemene ledenvergadering. Een nieuw lid dat minder dan 5 jaar geleden nog lid was, hoeft niet opnieuw entreegeld te betalen en kan het aspirant-lidmaatschap overslaan. Een nieuw lid dat minder dan 5 jaar geleden aspirant-lid was, kan weer aspirant-lid worden maar behoeft niet opnieuw entreegeld te betalen.

Artikel 11

De door de leden en aspirant leden te betalen contributie wordt telkenjare vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Ereleden betalen geen contributie.

Artikel 12

Op de algemene ledenvergadering worden de te heffen tarieven voor zomerligging en winterstalling van vaartuigen vastgesteld, alsmede de te heffen tarieven voor gebruik van boten en ander materiaal van de vereniging; tevens wordt de hoogte van de reserveringsgelden ten behoeve van de ligplaatsen bepaald. Bij een wijziging van de tarieven dient ook een ingangsdatum vastgesteld te worden, rekening houdend met een praktische invoering.

Artikel 13

Bij de aanvang van een (aspirant)lidmaatschap is het afgeven van een doorlopende machtiging voor de automatische incasso verplicht.

• De contributie, alsmede de gelden voor zomerligging en zomerstalling zijn verschuldigd en moeten voldaan worden vóór 1 maart van het lopende verenigingsjaar.

• Het reserveringsgeld is jaarlijks verschuldigd en moet voor 15 oktober van elk jaar voldaan zijn. Ligplaatsen, waarvoor op 15 oktober geen reserveringsgeld voldaan is, kunnen aan derden worden toegewezen. Het reserveringsgeld komt in mindering van het verschuldigde liggeld.

• Indien de reservering voor een ligplaats na 31 december wordt ingetrokken, zal geen restitutie van reserveringsgeld plaats vinden.

Artikel 14

Verschuldigde gelden voor winterstalling, zowel op de wal als in het water, moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Bestuur en commissies

Artikel 15

Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen, indien meer dan de helft van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig is bij een bestuursvergadering.

Artikel 16

Het dagelijks bestuur is met de dagelijkse leiding in de vereniging belast. Het dagelijks bestuur voert de genomen bestuursbesluiten uit. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur een voorlopig besluit nemen en uitvoeren. Een dergelijk besluit moet in de eerstvolgende bestuursvergadering worden medegedeeld onder opgave van de redenen, welke het spoedeisende karakter aantonen.

Artikel 17

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Aan zijn zorg is in het bijzonder toevertrouwd het bewaren van de goede geest in de vereniging en de juiste toepassing van de statuten en reglementen naar de geest van de bepalingen. De vicevoorzitter vervangt hem bij afwezigheid of ontstentenis. In geval van afwezigheid of ontstentenis van ook de vicevoorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een waarnemend voorzitter aan.

Artikel 18

Naast de taken van de secretaris, welke zijn neergelegd in de statuten of aangegeven in de reglementen, is hij belast met de secretariaatswerkzaamheden der vereniging, daaronder begrepen het notuleren van de ledenvergadering, het vastleggen van de besluiten van de overige vergaderingen of besprekingen en het verzorgen van het archief. Desgevraagd kan het bestuur hem voor de uitvoering van zijn taak assistentie ter beschikking stellen.

Artikel 19

De penningmeester is belast met het daadwerkelijk beheer van de financiën der vereniging. Hij heeft de zorg voor de inning van alle inkomsten en het doen van betalingen, welke laatsten hij alleen krachtens bestuursbesluit kan verrichten. Van alle ontvangsten en betalingen houdt hij geregeld boek en doet daarvan jaarlijks onder overlegging van de jaarrekening verantwoording aan het bestuur en de algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 14 lid 3 der statuten. Hij geeft inzage in kas en boeken, zo dikwijls het bestuur of de algemene ledenvergadering dit wenselijk achten, aan een registeraccountant die met de uitvoering van de controle is belast. Behoudens het hierboven bepaalde dient hij aan de ledenvergadering een ontwerpbegroting voor het lopende boekjaar aan te bieden. Goedkeuring van de cijfers der jaarrekening strekt de penningmeester tot decharge behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden

Artikel 20

Zowel de ledenvergadering als het bestuur kan een commissie in het leven roepen voor bijzondere aangelegenheden of met een gerichte eenmalige doelstelling. Een dergelijke commissie ad-hoc bestaat uit minstens drie leden, waarvan een zekere mate van deskundigheid kan worden verwacht. Tegelijk met de instelling van de hier bedoelde commissie wordt haar taak omschreven.

Artikel 21

Elke commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan en belast een ander commissielid, voor zover nodig, met de betrokken secretariaatswerkzaamheden.

Artikel 22

In geval exploitatie van de clubaccommodaties van de vereniging niet in eigen beheer geschiedt, dan kan die exploitatie door het bestuur middels schriftelijke overeenkomst worden overgedragen aan derden. Bij eigen beheer bepaalt het bestuur de verkoopsprijzen der te voeren artikelen. In het andere geval behoeven deze prijzen de goedkeuring van het bestuur. De wijze van inrichting van de clubaccommodaties en de kwaliteitseisen van de te voeren artikelen worden door het bestuur vastgesteld in samenspraak met de eerder genoemde derde partij.

Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 23

Bij de oproep tot een ledenvergadering moet een agenda gevoegd zijn. Oproep en agenda zullen als regel conform artikel 16.1 van de statuten aan leden en aspirant-leden worden toegezonden. De jaarstukken en andere bescheiden betreffende de te behandelen punten dienen veertien dagen voor de betreffende vergadering ter inzage te liggen in het clubgebouw en worden tevens op de website van de vereniging gepubliceerd. Aan de agenda kan behoudens in een geval van dringende aard geen toevoeging plaatsvinden dan met toestemming van de algemene ledenvergadering. Op de algemene ledenvergadering tekenen de stemgerechtigde leden de door de secretaris aan te houden presentielijst. De voorzitter draagt zorg voor de orde der vergadering en voor een goed en regelmatig verloop daarvan. Hij kan maatregelen nemen teneinde verstoring van de orde te voorkomen of te beëindigen. Hij heeft de bevoegdheid om een voorstel in stemming te brengen in geval naar zijn mening toelichting en bespreking ter zake in genoegzame mate heeft plaatsgevonden.

Artikel 24

Op de algemene ledenvergadering brengt het bestuur naast de voorgeschreven agendapunten ook een verslag uit over de activiteiten van het afgelopen jaar conform artikel 15 lid 2 van de statuten.

Artikel 25

De vlag alsmede het insigne der vereniging wordt bij besluit van de algemene ledenvergadering bepaald. De leden hebben het recht om de verenigingsvlag op hun vaartuigen te voeren op de wijze die voor de scheepvaart gebruikelijk is. Eveneens zijn de leden gerechtigd tot het dragen van het verenigingsinsigne.

Artikel 26

De Statuten en Reglementen staan voor iedereen toegankelijk op www.maasenroer.nl In het aanbod voor het aspirant-lidmaatschap en de bevestiging van het aspirant-lidmaatschap staat een link naar de Statuten en Reglementen.

Artikel 27

Wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement moet plaatsvinden in een algemene ledenvergadering.

Artikel 28

Het huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop de ledenvergadering het vaststelt. Met ingang van dezelfde dag vervalt het tot dat tijdstip geldende reglement. 

Roermondse Roei-en Zeilvereniging “Maas en Roer”

Havenreglement

1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing in de haven en op het haventerrein van de Roermondse Roei-en Zeilvereniging Maas en Roer, gelegen op het schiereiland Hatenboer in de gemeente Roermond. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk dit langere tijd buiten gebruik te houden.

2. Haven.

a. Onder haven wordt verstaan de bij de Roermondse Roei-en Zeilvereniging Maas en Roer in eigendom en beheer zijnde jachthaven, bestaande uit water, stallings- en parkeerterreinen, inclusief de steigers, oevers, wegen, bebouwing en andere constructies.

b. Het beheer van de haven en al hetgeen daarover in dit reglement wordt beschreven berust bij het bestuur. Het bestuur wijst daartoe uit zijn midden een manager van de haven aan, de “Havenmanager”. Ter uitvoering van het beheer laat deze zich bijstaan door de Havenmeester en andere personen, welke door het bestuur zijn aangesteld.

c. De havenmanager wijst in overleg met de havenmeester de ligplaatsen toe. Het bestuur is bevoegd – indien naar zijn oordeel het belang van de goede orde in de haven zulks vordert – wijzigingen van ligplaatsen door te voeren.

d. De toegang tot de haven is verboden voor onbevoegden.

3. Havenmeester

a. De havenmeester is door het bestuur belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven.

b. Hij is namens het bestuur belast met de uitvoering van het havenreglement. Het bestuur ziet toe op de juiste uitvoering van zijn taak.

c. De havenmeester registreert passanten, wijst hen een ligplaats toe, int de daarvoor geldende vergoedingen.

d. De havenmeester is namens het bestuur belast met het toezicht op een normaal verloop van de gang van zaken, betreffende openbare orde, rust en hygiëne in de haven.

e. Eenieder die zich in de haven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester met betrekking tot de gang van zaken in de haven, de orde en rust en de hygiene terstond op te volgen en kennis te nemen van de veiligheids- en calamiteitenvoorschriften.

f. De havenmeester is namens het bestuur gerechtigd om ten aanzien van voertuigen, vaartuigen, trailers, bokken en andere voorwerpen die zich waar ook in de haven bevinden, dusdanige maatregelen te treffen – eventueel zonder vooroverleg met de leden, eigenaars, of houders – die noodzakelijk worden geacht ter voorkoming van schade, opheffing daarvan of beperking, alsmede overlast in de ruimste zin van het woord.

g. In alle gevallen waarin voertuigen, vaartuigen, trailers, bokken, of andere voorwerpen zich op of in de haven bevinden, zonder dat daartoe de betreffende leden of eigenaars/houders gerechtigd zijn, heeft de havenmeester, na overleg met de havenmanager het recht, die voertuigen, vaartuigen, trailers, bokken of andere voorwerpen te (doen) verwijderen, op kosten en voor risico van de betreffende leden, eigenaars of houders. Daartoe gaat hij niet over dan nadat de betrokkene hierover door het bestuur per aangetekend schrijven op de hoogte is gesteld.

4. Ligplaatsen (water en wal)

a. Er zijn ligplaatsen op de wal en in het water.

b. Ligplaatsen worden uitgegeven aan leden en aspirant leden en aan hen die door het bestuur daartoe zijn aangewezen.

c. Ligplaatsen worden uitgegeven per seizoen, voor tevoren aangemelde vaartuigen.

d. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Het winterseizoen van 1 november tot 1april.

e. Het aanvragen van ligplaatsen geschiedt schriftelijk bij het bestuur, onder overlegging van het daarvoor vastgestelde online formulier, dat de aanvrager dagen ondertekent en voorziet van de gevraagde gegevens.

f. Het opzeggen van zomerligplaatsen is slechts rechtsgeldig wanneer dit schriftelijk geschiedt bij het bestuur, voor 1 maart van het betreffende jaar. Bij opzegging van een zomerligplaats na 1 maart zal geen restitutie van het betaalde liggeld plaatsvinden.

g. Het is de aanvrager niet toegestaan, anders dan na toestemming van het bestuur, een ander dan het aangemelde vaartuig de ligplaats te laten bezetten.

h. Onderverhuur van ligplaatsen is niet toegestaan.

i. Aan het eind van ieder seizoen vervalt de ligplaats. Eerst tegen betaling van het bij algemene ledenvergadering vastgestelde reserveringstarief, ontstaat een hernieuwd recht op een ligplaats.

j. Ligplaatshouders zijn verplicht elke wijziging van het vaartuig in lengte, breedte, diepgang waterverplaatsing of bestemming (b.v. motorboot i.p.v. zeilboot) of een geheel ander, zelfs kleiner vaartuig, dat ligplaats heeft of waarvoor ligplaats is/wordt aangevraagd, altijd schriftelijk aan het bestuur te melden. Een eventueel noodzakelijk andere ligplaats kan slechts worden aangeboden als daartoe naar het oordeel van het bestuur mogelijkheden aanwezig zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare boxruimte.

k. Bij verkoop van een vaartuig vervalt het recht op de ligplaats. Het is niet toegestaan een vaartuig met recht op een ligplaats te verkopen.

l. Slechts vaartuigen die verkeren in een goede staat van onderhoud, – zulks ter uitsluitende beoordeling van de havenmeester – worden in de haven toegelaten. Een vaartuig dat naar het oordeel van de havenmeester niet voldoet aan deze eis, wordt noch verplaatst, gekraand of te water gelaten.

m. Toewijzing van ligplaatsen geschiedt aan de hand van de beschikbare ruimte, de afmetingen van boxen of vakken en de hierin passende vaartuigen. Het bestuur kan, omwille van het efficiënt gebruik van de haven, een vaartuig een andere ligplaats geven.

n. Indien voor vaartuigen van belanghebbenden geen adequate ligplaats op de wal of in het water voorhanden is, wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst.

o. Eigenaars of gebruikers zijn verplicht de constante afwezigheid van het vaartuig gedurende een periode van meer dan 48 uur, bij de havenmeester kenbaar te maken onder vermelding van het tijdstip van vertrek en van terugkomst.

p. De havenmeester is bevoegd tijdelijke ligplaatsen aan te wijzen in reeds verhuurde, niet bezette boxen of vakken, gedurende de periode dat deze vrij zijn. 

q. Het mede afmeren van bij- of volgboten op een waterligplaats is slechts toegestaan mits de bij- of volgboot dan wel de motor, niet buiten de box uitsteekt.

r. Het innemen van een ligplaats met meer dan 1 vaartuig in een vak op de wal is slechts toegestaan na instemming van het bestuur.

s. Vaartuigen die in de zomer een walligplaats bezetten, dienen te zijn voorzien van een genummerde sticker die wordt uitgegeven door de havenmeester.

t. Passanten melden zich bij aankomst terstond bij de havenmeester. Door het meren van een vaartuig in de jachthaven onderwerpt de passant zich aan de bepalingen van dit reglement.

5. Winterstalling

A: Algemeen:

1. Voor leden en niet-leden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de winterstalling: de al dan niet overdekte stalling op de wal of in het water gedurende het winterseizoen (zie artikel 4.d). Boten kunnen in de winterstalling terecht na 1 oktober en dienen uiterlijk 1 mei uit de winterstalling verwijderd te zijn. Voor boten die vanaf 1 mei nog niet uit de winterstalling zijn, wordt het tarief ‘zomerstalling op de wal’ berekend.

2. Overdekte winterstalling is alleen beschikbaar voor leden.

3. Om van de winterstalling gebruik te maken melden leden zich tijdig aan bij de havenmeester. Niet-leden dienen schriftelijk een winterstallingsplaats aan te vragen en ondertekenen vervolgens een aanvraagformulier winterstalling.

4. Bezoekers en andere onbevoegden hebben geen toegang tot de winterstalling. Alleen de gebruikers van de winterstalling hebben toegang tot de winterstalling. In gebruik geven van vaartuigen en/of toebehoren aan derden is niet toegestaan. De havenmeester en/of het bestuur zijn gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.

5 Bij afwezigheid van de havenmeester gedurende het winterseizoen zullen de loodsen niet toegankelijk zijn. Ook zal de spanning van de stopcontacten uitgeschakeld worden. De tijden, waarop de havenmeester tussen 1 november en 1 april aanwezig zal zijn en er dus overdag toezicht is en de loodsen toegankelijk zijn, zullen jaarlijks tijdig bekendgemaakt worden.

B: Rechten en verplichtingen voor de winterstalling. 1. Gebruikers van de winterstalling moeten het huishoudelijk reglement en het haven reglement nakomen en de aanwijzingen van de havenmeester en het bestuur opvolgen.

2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de vereniging gerechtigd om op kosten van de gebruiker de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de vereniging dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen pas wanneer de gebruiker niet binnen een redelijke termijn aan een waarschuwing gehoor heeft gegeven.

3. Onderhuur of bruikleen van winterstallingsplaatsen is niet toegestaan.

4. Het is gebruikers niet toegestaan het in de haven afgemeerde of in de winterstalling opgenomen vaartuig tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder het laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig. Voor leden is het bovenstaande wel toegestaan, doch alleen met toestemming van de havenmeester. Gebruikers zijn verplicht hun vaartuigen en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren voor de tijd waarin gebruik wordt gemaakt van de winterstalling. Op het aanvraagformulier voor een winterstallingsplaats tekent de aanvrager voor de aanwezigheid van een WA verzekering.

C: Bijzondere bepalingen voor de winterstalling. Tijdens het winterseizoen is het, betreffende vaartuigen op de wal en in de loods, niet toegestaan om:

1: Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord te laten. Andere benzine- en diesel tanks en verwarmingsolietanks dienen deugdelijk afgesloten te zijn om uittreding van vloeistof en/of dampen en gassen te voorkomen,

2. De (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht,

3. Accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht

4. Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten. Voor bepaalde werkzaamheden kan de havenmeester of het bestuur tijdelijk vrijstelling verlenen.

5. Het aanbrengen van antifouling of andere verf geschiedt slechts indien omringende vaartuigen hiervan geen hinder ondervinden. Daarbij, zoals ook bij het verwijderen van oude verflagen, dient de ondergrond voorzien te zijn van een niet doorlatende afdekking

6. Te lassen, slijpen, branden en werken met open vuur.

7. Te werken met of het aanwezig zijn op of in het vaartuig van vluchtige, brandbare etsende of oxiderende stoffen in de loodsen.

8. Steunen of stophout te verwijderen of het vaartuig te verplaatsen.

9. Vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren.

10. Te roken in de loodsen

11. Te schuren in de loodsen

12. Te overnachten op vaartuigen welke zich in de winterberging bevinden.

13. Het vaartuig aangesloten te laten op stroom zonder direct toezicht. Overtreding van deze sectie geeft de havenmeester en/of het bestuur het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven en het terrein te ontzeggen.

6. Vaartuigen

a. Iedere eigenaar/houder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt gemeerd, zodat het vrij blijft van andere vaartuigen, de steigers en steigerpalen. Is het voor het ontmeren noodzakelijk de landvasten van andere vaartuigen los te maken, is men verplicht deze weer deugdelijk te bevestigen.

b. Elk vaartuig dient voorzien te zijn van voldoende en sterke landvasten alsmede voldoende stootwillen of soortgelijke middelen die dienen te voorkomen dat bij aanraking met andere vaartuigen, de steigers of steigerdelen daaraan schade kan ontstaan. Deze stootwillen zijn van de juiste afmeting, voldoende in aantal en verkeren in een goede staat. Wordt hieraan naar het inzicht van de havenmeester niet voldaan, dan heeft deze het recht ter voorkoming van schade hierin te voorzien op kosten van en voor risico van de eigenaar/houder van het betreffende vaartuig.

c. Alle grote en kleine vaartuigen die een vaste ligplaats hebben in de haven dienen de naam van het vaartuig duidelijk zichtbaar te voeren. Vaartuigen op een walplaats voeren de vereiste jaarsticker welk bij afgifte wordt gewaarmerkt door de havenmeester.

7. Bokken en trailers of botenwagens

a. Na betaling vooraf van de daarvoor door de algemene ledenvergadering vastgestelde tarieven is het de leden en andere door het bestuur toegelaten M&R Huishoudelijk-en Havenreglement vastgesteld ALV 20 april 2018 Blad 10 van 13 personen toegestaan om een bok, trailer of botenwagen te stallen op het haventerrein, gedurende het zomerseizoen. Indien daarop in de winterperiode geen vaartuig wordt geplaatst, neemt het bestuur een gerede beslissing.

b. De havenmeester bepaalt de plaats, de wijze en de volgorde van plaatsing.

c. Bokken, trailers of botenwagens dienen te zijn voorzien van de duidelijk leesbare naam van de eigenaar/houder/gebruiker. Deze gegevens dienen te zijn aangebracht op een goed zichtbare plaats, in een contrasterende kleur t.o.v. de ondergrond, waarbij de stamdikte der letter minimaal 1 cm breed behoort te zijn en de hoogte minimaal 10 cm. Eveneens kunnen deze gegevens worden vermeld op een vast aangebrachte naamplaat.

d. Bij gebruik van de bokken, trailers en botenwagens tijdens het winterseizoen voor winterstalling alsmede wanneer daarop (nog) niet een vaartuig in winterstalling is geplaatst, staat de eigenaar/ houder/gebruiker toe dat daarop of daaraan vanwege het bestuur door de havenmeester administratieve kenmerken worden aangebracht.

e. Bij niet betaling van het verplichte tarief is het bestuur gerechtigd tot verwijdering van bokken, trailers en botenwagens over te gaan. Artikel 10 is mede van toepassing.

f. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor de staat van de bok en/of trailer. 8. Hijskranen en vervoer op het terrein

a. In de haven zijn twee kranen aanwezig voor het in het water brengen en daaruit halen van vaartuigen, dan wel het uitoefenen van werkzaamheden welke daarmee verband houden (mast zetten etc.). Hiervan kan gebruik worden gemaakt na afspraak met de havenmeester en nadat eventueel geldende vergoedingen hiervoor zijn voldaan.

b. De havenmeester of zijn vervanger bepaalt van welke kraan voor welk vaartuig of activiteit gebruik wordt gemaakt en zij bedienen bij uitsluiting de kranen. Hun aanwijzingen dienen daarbij stipt te worden opgevolgd. Het zelf bedienen van kranen door leden is niet toegestaan, tenzij er sprake is van het gestelde in artikel 9b.

c. Vaartuigen welke niet zijn verzekerd tegen tenminste Wettelijke Aansprakelijkheid, worden niet gekraand, verplaatst of in/uit het water gelaten.

d. Indien een vaartuig wordt verplaatst met behulp van de vereniging in eigendom toebehorend materieel (botenwagen, vorkheftruck, tractor, bok, ed. ) geschiedt dit uitsluitend door de havenmeester of diens vervanger.

e. Het verplaatsen van vaartuigen en het kranen van vaartuigen geschiedt voor eigen last en risico van de eigenaar/houder, gebruiker daarvan. Slechts indien sprake is van een aan de vereniging Maas en Roer toe te wijzen, verwijtbare gedraging aanvaardt de vereniging aansprakelijkheid nadat aan het gestelde in sub 8f is voldaan.

f. In gevallen als bedoeld onder lid d en lid e dient de vereniging schriftelijk aansprakelijk te worden gesteld binnen 14 dagen nadat de verwijtbare gedraging heeft plaatsgevonden.

9. Veiligheid

a. Het gebruik van havenfaciliteiten is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester. Ten aanzien van het gebruik van elektriciteit wordt in overleg met de havenmeester tevoren het maximaal aan te sluiten vermogen bepaald.

b. Het gebruik van de hellingen geschiedt slechts na toestemming van de havenmeester en nadat daarvoor de vereiste vergoeding is voldaan. Het zelf bedienen van de kranen door leden is niet toegestaan. Ten aanzien van het zelf bedienen van de kleine kraan kan een lid een kraanbewijs verkrijgen voor het bedienen voor zijn/haar eigen boot.

c. De eigenaar/houder van een motorboot dan wel een vaartuig met ingebouwde motor en/of gasinstallatie is verplicht er zorg voor te dragen dat in het vaartuig een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnde brandblusser voorhanden is, welke geschikt is voor bestrijding van brand ontstaan door gas en/of brandbare vloeistoffen.

d. Gasinstallaties aan boord dienen te voldoen aan de wettelijke eisen.

e. Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden of reparaties dient zodanig te worden uitgevoerd dat hierdoor geen schade ontstaat voor het milieu, geen overlast / hinder ontstaat voor anderen en geen schade ontstaat aan goederen van derden; een en ander ter beoordeling van de havenmeester.

f. Het is verboden in de jachthaven:

1. Open vuur te maken en te onderhouden dan wel op andere wijze gevaar te veroorzaken voor ontploffing en brand.

2. Een vaste of semivaste elektriciteitsverbinding aan te leggen en te onderhouden vanaf de steiger naar een vaartuig, zonder toestemming van de havenmeester.

3. Aan steigers of steigerdelen veranderingen aan te brengen, daarin spijkers te slaan of te schroeven, daarop constructies, trapjes, stootwillen en geleidingsmiddelen vast aan te brengen.

4. Te zwemmen, de zeilplanksport te beoefenen, te “spelevaren” en zeilinstructies te verzorgen.

5. Met zeiljachten, voorzien van een motor, te zeilen.

6. Sneller dan 5 km/uur te varen.

7. Op de taluds te lopen of te verblijven en op de wal te kamperen, zonder toestemming van de havenmeester.

8. Zich met voertuigen te bevinden op de hellingbanen, anders dan voor het in of uit het water brengen van vaartuigen.

10. Milieu

a. Eenieder die zich op het terrein bevindt is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid, door het niet naleven van statuten, huishoudelijk reglement of havenreglement of door het niet opvolgen van aanwijzingen van de havenmeester of het bestuur.

b. Het is niet toegestaan om afvalstoffen, schadelijke en/of andere soortgelijke stoffen, zoals o.a. oliehoudende vloeistoffen, verfresten, de inhoud van chemische toiletten, bilgewater, oude accu’s etc. in het oppervlaktewater of in de bodem te brengen dan wel achter te laten op een andere dan de daarvoor aangewezen plaatsen.

c. Onderwatertoiletten dienen in de haven niet te worden gebruikt behalve bij aanwezigheid van een aangesloten vuilwatertank.

d. Vuilnis en afval worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken.

e. Het is niet toegestaan goederen van welke vorm of omvang dan ook achter te laten, op steigers, in loodsen en op het haventerrein, zonder toestemming van de havenmeester.

f. Bij constatering van moedwillige dan wel opzettelijke overtreding van de milieuregels wordt vanwege het bestuur aangifte gedaan bij de bevoegde autoriteit.

g. Op het hele haventerrein is het verboden te schuren zonder deugdelijk werkende stofafzuiging en zonder afdoende bodemafdekking, een en ander ter beoordeling van de havenmeester of het bestuur.

11. Bijzondere bepalingen

a. De eigenaar/houder van een vaartuig dat, naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde toestand verkeert, waardoor de algemene veiligheid in de haven in het geding komt of het aanzien van de haven wordt ontsierd of gevaar oplevert voor de omgeving of het milieu, wordt hiervan door het bestuur schriftelijk in kennis gesteld en dient binnen één maand nadat het schrijven is verzonden het vaartuig uit de haven te verwijderen.

b. Het vaartuig van de eigenaar/houder die niet voldoet aan het gestelde in lid a, kan namens het bestuur van de ligplaats worden verwijderd, waarbij het volle bedrag der verschuldigde gelden totaal invorderbaar blijft, respectievelijk de reeds van de eigenaar/ houder ontvangen gelden niet geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd.

c. Het bestuur gaat niet over tot het verplaatsen van een zodanig vaartuig, dan nadat de eigenaar/houder door het bestuur over dat voornemen tijdig schriftelijk is bericht en betrokkene is gewezen: – op zijn verplichting tot het voorkomen van schade en zijn aansprakelijkheid bij het ontstaan daarvan – op de vrijwaring van aansprakelijkheid voor de vereniging ter zake van het ontstaan van schade door het verplaatsen van het vaartuig, c.q. elders plaatsen daarvan.

d. De eigenaar/houder ten aanzien waarvan de maatregelen als bedoeld in de bovenstaande leden worden toegepast, is ten volle aansprakelijk voor de kosten welke de vereniging maakt voor het verwijderen van het vaartuig van de ligplaats, het verplaatsen en stallen van het vaartuig, alsmede is hij aansprakelijk voor het ontstaan van schade in welke vorm dan ook, alsmede ten gevolge van de verwaarloosde staat van het vaartuig. De vereniging verplicht zich het ontstaan van schade zoveel mogelijk te voorkomen.

e. Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het onderhavige reglement kan geen beroep op verrekening worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening komen van het lid dat in gebreke is gebleven de vorderingen tijdig en volledig te voldoen.

f. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel, toegebracht aan personen door welke oorzaak dan ook, tenzij de vereniging opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

g. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onrechtmatig en/of ondeskundig gebruik van verenigingsmaterialen door leden.

h. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van diefstal van, vanaf of uit voertuigen, vaartuigen, trailers, bokken en andere goederen.

i. Iedere eigenaar/houder is aansprakelijk voor de door betrokkene of zijn voertuig, vaartuig, trailer, of bok veroorzaakte schade in de jachthaven, eigendommen van de vereniging of van derden en leden.

j. Op parkeerterreinen in de haven van Maas en Roer mogen voertuigen alleen gestald worden om te parkeren.

12. Overige bepalingen

a. Bedrijven, die door de vereniging of leden worden ingeschakeld om in de haven werkzaamheden te verrichten dienen in het bezit te zijn van een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering.

b. Het is verboden in de jachthaven:

1. Drinkwater te gebruiken anders dan voor normale huishoudelijke doeleinden.

2. Huisdieren los te laten lopen op de steigers en het haventerrein, tenzij anders is aangegeven.

3. Voertuigen te parkeren anders dan op de daarvoor bestemde P- terreinen, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur.

4. Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.

5. Zich in badkleding te bevinden op de terrassen en in de gebouwen van de vereniging. 

6. Op welke wijze dan ook reclame uitingen te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur.

13. Slotbepalingen

a. Bij het opzettelijk niet nakomen van de bepalingen van dit reglement kan het bestuur de maatregelen nemen die volgens de statuten in de rede liggen.

b In geval van een verwijtbare overtreding van dit reglement waardoor schade ontstaat aan verenigingseigendom wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder.

c. Eventuele boeten ter zake van de milieuwetgeving opgelegd aan de vereniging, worden door de vereniging verhaald op de veroorzaker van de milieuschade.

d. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is het bestuur, conform de statuten bevoegd. 

14. Inwerking treden reglement Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op de dag van de algemene ledenvergadering waarin dit reglement is vastgesteld.

march, 2021

april

01aprAll DayHaven openHeerlijk, we mogen weer!

23apr8:00 pm10:00 pmALV (voorjaar)

Wedstrijden bij Maas en Roer

Gewoon meedoen

Bij Maas en Roer kan iedere zeiler deelnemen aan door ons georganiseerde zeilwedstrijden. Op de Agenda zie je alle type wedstrijden. 

 

Maas en Roer biedt tevens wedstrijdtraining.

Havenplattegrond en wedstrijdwater

Bekijk de plattegrond van de haven met de faciliteiten. De Zuidplas en de Oolderplas zijn de wedstrijdwateren. 

Clubartikelen 

(Bedragen in €)

Poloshirt dames
Wit 26,50
Light blue 29,00
Poloshirt heren
Wit 26,50
Denim 29,00
Fleecevest
Dames / heren 29,50
Softshell jas
Dames 60,00
Heren 69,50

Wimpel
Klein 10,00
Groot 12,50

Cap 11,00

Paraplu 10,00

Haventarieven

Actuele tarievenlijst

(Bedragen in € en waar van toepassing incl. btw versie 2020-01)

Klik hier voor de printbare pdf 

Lidmaatschapsgelden 
Entreegeld140,00
Contributie (leden en aspirantleden) incl. lidmaatschap Watersportverbond75,00
Bijdrage Reddingsbrigade8,00

 

Tarieven zomerseizoen (april 2021 t/m oktober 2021) 
Ligplaatsen boten van leden in het water: 
tarief per m230,00
LET OP: minimum tarief is319,20
watertoeristenbelasting: 
boten vanaf 4 tot 7 meter32,97
boten vanaf 7 tot 9 meter42,00
boten vanaf 9 tot 12 meter48,33
boten vanaf 12 m70,20
NBvoor boten tot 2 ton is het liggeld inclusief gebruik kleine kraan aan begin en eind van het seizoen
 
Ligplaatsen boten van leden op de wal: 
Jollen154,30
Catamarans225,70
Optimisten41,50
Rubber speelboten51,80
Boot groter dan jollenplaats: Catamaran-tarief 
Ligplaatsreservering (wordt verrekend met liggeld) 
Jollen en catamarans50,00
Andere boten120,00
Passantenplaatsen, tarief per dag: 
per lengtemeter, incl douchegebruik1,40
NBBij 3e aaneengesloten nacht 1 dag gebruik van 2 leenfietsen gratis
(mits beschikbaar)
NB

Extra: watertoeristenbelasting conform tarief Gemeente Roermond

1,02 per persoon, per dag

 

 

Zomerstalling op de wal 
Stalling boten van leden (per meter per dag) eerste 14 dagen gratis ! 
Op de wal0,34
In de loods0,39
Stalling boten van niet-leden  (per meter per dag) 
op de wal0,61
in de loods0,72
Stalling trailers en bokken op terrein44,10
Opslag mast in loods per week (per zomer/winterseizoen max. € 105.00)5,25
Transport mast naar/van loods10,50
Tarieven winterseizoen (november 2021 t/m maart 2021)
Winterberging boten van leden, per m2
op de wal 9,23
in het water, aan de steiger 8,81
in de loods 15,99
Winterberging boten van niet-leden, per m2
op de wal 17,81
in het water, aan de steiger 13,67

Kranen en transport
Kranen voor leden
kleine kraan 15,20
grote kraan 28,20
Kranen voor niet-leden
kleine kraan, per meter 3,36
grote kraan, per meter 10,50
Kranen deelnemers officiële M&R wedstrijden gratis
Mast opzetten/strijken
leden 20,90
niet-leden 35,18
Bootverplaatsing (Boetetarief) 51.25

Borg- en gebruikstarieven
Borg voor sleutel slagboom 45,00
Borg voor sleutel passanten 6,00
Electriciteit op steigers
leden per kWh 0,30
Gebruik helling, per dag (boten met Y-registratie nummer niet toegestaan)
leden gratis
niet-leden 14,86
Gebruik hogedrukspuit, per 6 min. 2,00
Huur stallingsbok per week zomer 6,25
Huur stallingsbok gehele winterseizoen 94,30
Huur fiets per dag 2,50
Huur sup-plank (alleenleden) per dagdeel 5,00
Wasmachine (muntje) incl wastablet 4,70
Wasdroger (muntje) 2,60

Artikelen (montage: havenmeester)
Steigerfender 41,80
Opstapje kleine trede 59,45
Opstapje grote trede 93,65

lidmaatschap, ligplaats

Lid worden van Maas en Roer

Als je lid wilt worden van Maas en Roer vinden we dat heel fijn. Geniet op jouw eigen manier op deze plek. Van de rust aan de oever, op het water met je zeilboot, op het terras van 'De Thuishaven' of draag jouw steentje bij aan de activiteiten.

 

Van harte welkom als lid!

 

AED en Reanimatie-cursus (kostenloos)

Op het terrein van Maas en Roer zijn op 2 locaties AED’s (Automatische Externe Defibrilator) opgehangen: 1 aan het havenkantoor en de andere aan het toiletgebouw aan de Oostzijde. Een AED kan levens redden in het geval iemand een hartstilstand krijgt. Dat is alleen maar zo als er iemand in de buurt is die met een AED om kan gaan. Op zich is dat eigenlijk eenvoudig, maar toch is een training gewenst. Iedereen die zo’n training gevolgd heeft, is in staat de AED, indien nodig, op de juiste manier toe te passen. Er is geen (medische) voorkennis voor nodig, dus iedereen van Maas & Roer kan meedoen. De cursus zal een avond kosten (plm 2 uur) en is gratis. In de cursus zullen we de toepassing van een AED bespreken en ook leren hoe een reanimatie moet gebeuren van iemand die buiten kennis is.

Hoe meer leden deze instructie hebben gevolgd, hoe groter de kans dat iemand het overleeft, als hij een hartstilstand krijgt. Ons streven is dan ook dat zoveel mogelijk leden die instructie een keer hebben meegemaakt.

Bij voldoende belangstelling zal ik vroeg in het komende seizoen weer zo’n cursus organiseren. Ik wil graag iedereen, die ook wil leren hoe de AED toe te passen en reanimatie uit te voeren, oproepen een e-mailtje te sturen naar aed@maasenroer.nl met vermelding van naam, email-adres en telefoonnummer. We nemen dan contact op zodra we een nieuwe cursusdatum hebben.

Technische Commissie

first aid, doll, exercise

recreatieve biljartclub

De 4 Windstreken

De recreatieve biljartclub "de 4 Windstreken" is een biljartclub die door enkele enthousiaste leden is opgestart om in de winter gezellig in ons clubhuis samen te komen en een potje te biljarten.

at, billiards, with

"De beste stuurlui staan aan wal"

De radiogafische club

De radiografische club (df95Roermond) van Maas & Roer is ontstaan aan het begin van 2019. Tijdens het varen op de Maas richting onze thuishaven (Maas en Roer) kregen we het over de invulling van de weekenden na afloop van het zeilseizoen. Al snel ging het gesprek over radiografisch bestuurbare zeilbootjes.  lees meer op de website

Van harte welkom

@ Maas en Roer

X